Finansinė parama

BENDRAI APIE STIPENDIJAS IR JŲ RŪŠIS

Universiteto studentams skiriamų stipendijų rūšys:

 • skatinamosios stipendijos,
 • vienkartinės skatinamosios stipendijos,
 • socialinės stipendijos,
 • vienkartinės socialinės stipendijos,
 • rėmėjų (mecenatų) stipendijos.

Skatinamosios stipendijos skiriamos valstybės finansuojamose vietose studijuojantiems, o nuo 2009 m. priimtiems ir valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems, akademinių skolų neturintiems pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentams, taip pat studentams, studijuojantiems pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.
Socialinės stipendijos skiriamos valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams, taip pat studentams, studijuojantiems pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, turintiems ne daugiau kaip 1 akademinę skolą. Šias stipendijas skiria ir išmoka Valstybinis studijų fondas.
Studentai, gaunantys socialinę stipendiją, gali gauti ir visų kitų rūšių stipendijas

STIPENDIJŲ DYDŽIAI IR JŲ SKYRIMO PRINCIPAI

Universitete nustatyti tokie stipendijų dydžiai:
BSI – bazinė socialinė išmoka, atitinkanti 38 eurus .

 • universiteto talento stipendija – 250€ per mėnesį
 • rektoriaus vienkartinė skatinamoji stipendija – iki 8 BSI;
 • vienkartinė skatinamoji stipendija – iki 3 BSI (iki 12 BSI per semestrą);
 • vienkartinė tikslinė stipendija – iki 15 BSI;
 • judumo stipendija – iki 8 BSI per mėnesį;
 • valstybės skiriamos socialinės stipendijos – 3 BSI per mėnesį;
 • vienkartinės socialinės stipendijos – 4 BSI (esant išskirtiniais atvejais – iki 12 BSI);
 • rėmėjų (mecenatų) stipendijos;

Stipendijų dydžiai gali keistis Vyriausybės arba Universiteto senato nutarimu.
Einamąjį semestrą studentai gali gauti neribotą skaičių vienkartinių ar kitų stipendijų

Visa informacija apie naująją stipendijų skyrimo tvarką galite rasti Office365 arba ktu.edu puslapyje  http://ktu.edu/lt/studentams#stipendijos

Stipendijų mokėjimas nutraukiamas:

 • išbraukus studentą iš Universiteto studentų sąrašų;
 • rektoriaus arba dekano įsakymu skyrus papeikimą;
 • suteikus akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas.

SOCIALINĖS STIPENDIJOS IR VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS. VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS

SOCIALINĖS STIPENDIJOS
Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.
Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal  Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos pildomos du kartus per metus:

 • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
 • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20d.

Daugiau informacijos apie socialines stipendijas rasite čia: https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos

VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS

Valstybės remiamas paskolas studentams lengvatinėmis sąlygomis teikia kredito įstaigos (bankai). Kiekvienais mokslo metais studentai gali kreiptis dėl naujos paskolos. Studentai gali gauti:
1. studijų kainai sumokėti;
2. gyvenimo išlaidoms (iki 1900 eurų), išmokama lygiomis dalimis kas mėnesį į asmeninę sąskaitą);
3. dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Paskola (iki 2280 eurų), išmokama vienu kartu į asmeninę sąskaitą.

Valstybės remiamos paskolos teikiamos:

 • pirmosios pakopos studentams (bakalauro studijos);
 • vientisųjų studijų studentams;
 • antrosios pakopos studentams (magistro studijos);
 • trečiosios pakopos studentams (doktorantūros studijos);
 • laipsnio nesuteikiančių studijų programų studentams (rezidentūra, studijos pedagogo kvalifikacijai įgyti). 

Daugiau informacijos apie valstybės remiamias paskolas rasite čia: https://www.vsf.lt/lt/valstybes-remiamos-paskolos

Naujienas, Valstybinio studijų fondo teikiamas finansines galimybes studentams bei paraiškų teikimo terminus rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje: http://www.vsf.lt/