Neįgaliesiems

BENDRA INFORMACIJA

Kauno technologijos universitete siekiama sudaryti palankias sąlygas kiekvienam studijuojančiam studentui su negalia. Fakultetų administracijose studentai gali gauti pagalbą ir išsamią informaciją apie finansinę paramą, apgyvendinimą bendrabučiuose, fakultetų pastatų prieinamumą.
Dauguma Universiteto pastatų yra visiškai arba iš dalies pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. KTU Sporto centre yra vedami specialūs užsiėmimai studentams su negalia.
Universiteto erdvės, kuriose neįgaliesiems sudarytos tinkamos sąlygos judėti ir dalyvauti veikloje, yra žymimos logotipu „Būk kartu!“. Jeigu erdvė nėra visiškai pritaikyta neįgaliesiems, šalia logotipo bus nurodyti kontaktai asmens, kuris pagelbės negalią turinčiam asmeniui judėti arba suteiks reikiamą informaciją.

k

TIKSLINĖ STUDIJŲ IŠMOKA NEĮGALIEMS STUDENTAMS

Valstybinis studijų fondas ir Kauno technologijos universitetas sudarė partnerystės sutartį, pagal kurią įgyvendinamas projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams”. Viena iš pagrindinių šio projekto veiklų yra tikslinių išmokų skyrimas.
Tikslinė išmoka skiriama tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Sąlygos:
Tikslinę išmoką (kurios dydis – 150,6 EUR per mėnesį) gali gauti Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ir atitinkantys visas šias sąlygas:

1. yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus neįgaliuosius, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos) studijuoja:
  3.1.    pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  3.2.    pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  3.3.    pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  3.4.    trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Laisvieji klausytojai šios išmokos gauti negali.

Studentas, kuriam paskirta tikslinė išmoka, nutraukęs studijas, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, pašalintas iš aukštosios mokyklos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, įgijęs akademinių skolų ar gavęs nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, taip pat studentas, kurio teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis pasikeičia (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis), taip pat kurio neįgaliojo pažymėjimo galiojimas baigiasi, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.
Studentas įsipareigoja, Valstybiniam studijų fondui prašant, pateikti dokumentus, įrodančius, kad tikslinė išmoka buvo panaudota Prašyme nurodytiems tikslams.

Daugiau informacijos galite rasti: https://www.vsf.lt/lt/projektas

Pateikiami dokumentai
Per 15 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios neįgalieji turi kreiptis į Universiteto fakultetų raštines ir pateikti šiuos dokumentus:
•   motyvuotą prašymą tikslinei išmokai skirti I prašymo forma;
•  neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
•  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdymo nuostatus galite rasti projekto svetainėje ,,Studijuok – tobulėk”.

DĖMESIO! Jei studentas nespėja pateikti prašymo ir pristatyti visų reikiamų dokumentų iki nustatytojo termino, tai padaryti gali iki kiekvieno mėnesio 10 dienos. Tokiu atveju tikslinė išmoka jam bus mokama nuo to mėnesio iki semestro pabaigos.

VYRIAUSYBĖS PARAMA NEĮGALIEMS STUDENTAMS

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1187 redakcija) patvirtino „Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą“, kuriuo siekiama užtikrinti vienodas paramos sąlygas sunkią negalią turintiems asmenims siekti aukštojo mokslo ir įgyti konkurencingas darbo rinkoje profesijas.

Sąlygos:
Vyriausybės nutarimu nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. (2009 m. rugsėjo 23 d. redakcija) finansinė parama teikiama studentams:

  • turintiems sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;
  • neturintiems įsiskolinimų bei drausminių nuobaudų;
  • pirmą kartą studijuojantiems pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą, neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja.

Paramos dydis:
Atitinkantiems paramos teikimo sąlygas studentams skiriama:

1. kas mėnesį 50 proc. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka specialiems poreikiams tenkinti;
2. įstojusiems į valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 metų ir studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose – 3,2 BSI (121,6 EUR) dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti;
3. įstojusiems į aukštąsias mokyklas 2009 metais ir vėliau ir studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose – 3,2 BSI dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Jeigu neįgalusis gauna įsiskolinimą ar drausminių nuobaudų specialiems poreikiams tenkinti išmokos mokėjimas jam sustabdomas nuo kito mėnesio ir pratęsiamas neįgaliojo rašytiniu prašymu, pateikiamu aukštosios mokyklos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui, tik nuo kito mėnesio, kai panaikinamos akademinės skolos ir (arba) aukštosios mokyklos skirtos nuobaudos. Tikslinė išmoka tokiu atveju už atitinkamą studijų semestrą nemokama.

Pateikiami dokumentai:
Dėl paramos neįgalieji turėtų kreiptis į Universiteto fakultetų raštines ir pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą paramai gauti I prašymo forma;
  • neįgalumo pažymėjimo kopiją.

Daugiau informacijos skaitykite: http://www.smk.lt/lt/studentams/studiju-finansavimas/parama-neigaliesiems

SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Valstybės skiriamos socialinės stipendijos
Į socialines stipendijas gali pretenduoti nustatytus kriterijus atitinkantys I ir II studijų pakopų studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas; studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis
Socialinė stipendija skiriama vienam semestrui. Jos dydis – 3 BSI (114 EUR) per mėnesį.

Daugiau informacijos rasite: https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos

Vienkartinės socialinės stipendijos
Vienkartines socialines stipendijas gali gauti I ir II studijų pakopų visų studijų formų akademinių skolų neturintys studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.
Vienkartinės socialinės stipendijos dydis – 4 BSI (esant išskirtiniais atvejais – iki 12 BSI). Vienkartines socialines stipendijas skiria Universiteto rektoriaus įsakymu sudaryta komisija.

PAPILDOMA DOTACIJA ASMENINIMS SU NEGALIA AR SPECIALIAISIAIS POREIKIAIS

Jeigu į ERASMUS studijas / praktiką / EILC kursus ar dėstymą / mokymus vyksta asmuo su negalia ar specialiaisiais poreikiais, jam gali būti skiriama papildoma dotacija specialiesiems poreikiams tenkinti.
Papildoma dotacija gali būti skiriama tik tiems asmenims, kurie yra atrinkti ir patvirtinti kaip ERASMUS mobilumo dalyviai (EILC atveju – dar ir gavę patvirtinimą iš EILC kursus organizuojančios institucijos) ir jeigu paraiškoje nurodytos papildomos išlaidos nėra dengiamos iš kitų finansavimo šaltinių.
Papildomos dotacijos skyrimas pragyvenimo ir kelionės išlaidoms padengti vertinamas kiekvienu atveju atskirai ir turės būti pagrįstas realiomis patirtomis išlaidomis. Šiuo atveju dotacija gali apimti ir lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidas, jei tai pagrįsta.
Skiriant papildomą dotaciją tarp Nacionalinės agentūros ir siunčiančiosios institucijos pasirašomas ERASMUS mobilumo dotacijos iš EK lėšų sutarties pakeitimas.
Institucijos atrinktas ERASMUS mobilumo dalyvis – studentas arba personalo darbuotojas – privalo pateikti Nacionalinei agentūrai prašymą ir paraišką, patvirtintą ERASMUS institucinio koordinatoriaus likus bent 2 mėn. iki studijų / praktikos arba dėstymo/mokymosi datos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d.
Paraiškos formą ir daugiau informacijos rasite Švietimo mainų ir paramos fondo tinklapyje: http://www.smpf.lt/

SPORTAS

KTU Sporto centras rengia neįgaliems studentams specialius užsiėmimus. Neįgalieji taip pat kviečiami dalyvauti tradicinėse bėgimo varžybose, skirtose ilgamečiam KTU rektoriui prof. Kazimierui Baršauskui atminti, kituose sporto renginiuose.

Treniruotės kardio treniruoklių ir kūno dizaino sporto salėse:
Fizinę negalią turintys studentai kviečiami laisvalaikiu mėgėjiškai sportuoti kardio treniruoklių ir kūno dizaino sporto salėse (A. Purėno 18, Kaunas).
Laisvalaikio sporto užsiėmimus galėsite lankyti individualiai arba integruotai su visais studentais. Sportuodami sustiprinsite savo fizines galias ir sveikatą, susirasite draugų, atsikratysite įtampos ir pajusite judėjimo teikiamą džiaugsmą.
Ateikite sportuoti ir keiskite pasaulį pradėdami nuo savęs. Tai didžiausia Jūsų investicija į patį save ir savo gyvenimo kokybės gerinimą. 

Trenerė Auksė Pečiukaitienė.
Tel. 8 (614) 78277
e.p. aukse.peciukaitiene@ktu.lt 

BENDRABUČIAI NEĮGALIESIEMS

Studentams su judėjimo negalia yra pritaikyti du KTU bendrabučiai:
02 (Studentų g. 67)
04 (Studentų g. 71)
Negaliesiems taikoma lengvata – skiriant vietą bendrabutyje suteikiama pirmumo teisė.
Daugiau informacijos bendrabučių svetainėje: http://bendrabuciai.ktu.lt/ 

PASTATŲ PRIEINAMUMAS

Padaliniai

Auditorijos (patalpos)

Biblioteka

Įrengta

Cheminės technologijos fakultetas
(Radvilėnų pl. 19)

Neįgalieji gali laisvai patekti į auditorijas, tačiau jose neįrengtos specialios vietos

Iš dalies pritaikyta

Pandusas

Plačios varstomos durys

Liftas

Tualetai neįgaliesiems

Elektros ir elektronikos fakultetas

Statybos ir architekturos fakultetas

(Studentų g. 48)

Planuojama pritaikyti judėjimo negalią turintiems asmenims

Planuojama pritaikyti judėjimo negalią turintiems asmenims

Pandusas

Informacinių technologijų departamentas
(Studentų g. 48A)

Neįgalieji gali laisvai patekti į auditorijas, tačiau jose neįrengtos specialios vietos

Pandusai
Keltuvas
Tualetai neįgaliesiems

Informatikos fakultetas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

(Studentų g. 50)

Neįgalieji gali laisvai patekti į auditorijas, tačiau jose neįrengtos specialios vietos

Pritaikyta

Pandusas
Keltuvas
Liftas
Tualetai neįgaliesiems

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
(Studentų g. 56)

Neįgalieji gali laisvai patekti į pirmo aukšto auditorijas, tačiau jose neįrengtos specialios vietos

Iš dalies pritaikyta

Pandusas (galima patekti tik į pastato pirmą aukštą)

KTU Studentų laisvalaikio centras
(Studentų g. 69)

Neįgalieji gali laisvai patekti į kiekvieną patalpą

Pandusas

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
(A. Mickevičius g. 37)

Neįgalieji gali laisvai patekti į auditorijas, tačiau jose neįrengto sspecialios vietos

Keltuvas
Tualetai neįgaliesiems

Ekonomikos ir verslo fakultetas
(K. Donelaičio g. 20)

Neįgalieji gali laisvai patekti į auditorijas, tačiau jose neįrengtos specialios vietos

Pritaikyta

Pandusas
Keltuvas
Liftas
Tualetai neįgaliesiems

KTU III rūmai
KTU Kultūros centras

(Laisvės al. 13)

Neįgalieji gali laisvai patekti į auditorijas, tačiau jose neįrengtos specialios vietos

Trapas
Liftas
Tualetai neįgaliesiems

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
(Nemuno g. 33 , Panevėžys)

Planuojama pritaikyti judėjimo negalią turinties asmenims

Planuojama pritaikyti judėjimo negalią turintiems asmenims. Motorikos sutrikimai. Įrengta darbo vieta: specializuota kėdė, specializuotas stalas

Pandusas

 APKLAUSOS

Kviečiame negalią turinčius studentus dalyvauti apklausoje, kurią parengė KTU Studentų reikalų departamentas. Tikimės, kad apklausos rezultatai padės įvertinti jūsų specialiuosius poreikius ir suteikti jums tinkamą pagalbą studijų metu.

KTU studentų su negalia poreikių tyrimas:

Gerbiamas Studente,
Kauno technologijos universiteto Socialinių reikalų skyrius vykdo apklausą, kuria siekiama išsiaiškinti universitete studijuojančiųjų studentų su negalia nuomonę apie universiteto sąlygas ir atitikimą jų poreikiams. Jūsų nuomonės pareiškimas yra labai svarbus įvertinant Jūsų poreikius bei suteikiant tinkamiausią pagalbą studijų proceso metu ir tokiu būdų gerinant Jūsų studijų kokybę.

Visa Jūsų pateikta informacija bus konfidenciali ir nebus platinama.

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Universiteto fakultetų raštines arba į KTU Studentų departamento Studentų gerovės grupę, tel. (8 37) 30 00 80, e.p. studentu.gerove@ktu.lt arba į KTU Studentų atstovybės grupę, tel. (837) 30 08 75, e.p. socialiniai@ktusa.lt