Studijos ir praktika

STUDIJOS

Universitete rengiami bakalaurai, magistrai, daktarai, teikiama profesinė mokytojo kvalifikacija.

Universitete organizuojamos papildomosios studijos, skirtos asmenims, ketinantiems stoti į magistrantūrą ir baigusiems tos pačios, į kurią stojama, studijų krypties kolegines studijas arba universitetines kitos studijų krypties studijas.

Studijų programos

Taip pat siūlomos lanksčios socialinių, humanitarinių, technologinių, fizinių mokslų sričių neformaliojo švietimo programos. Neformaliojo švietimo programos skirtos asmenims mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti turimas ir įgyti papildomų kompetencijų.

Neformaliojo švietimo programos

Pagrindinės studijų sritys

 • Technologijos mokslai
 • Fiziniai mokslai
 • Socialiniai mokslai
 • Humanitariniai mokslai
 • Biomedicinos mokslai
 • Menas

Studijų forma, individualūs studijų planai bei KTU Akademinės pažangos centras

Studijuoti galima nuolatine ir ištęstine formomis. Studentams suteikiama teisė patiems sudaryti individualius studijų planus, kurie geriausiai atitiktų jų norus, galimybes ir ateities planus.

Universitete siūlomos išskirtinės studijų galimybės tiek gabiems jaunuoliams, tiek patiriantiems mokymosi sunkumų. Šiais studentais rūpinasi, paramą ir konsultacijas jiems teikia pirmasis Lietuvoje KTU Studentų ugdymo centras.

 

PRAKTIKA

Studijų laikotarpiu studentai atlieka studijų programose numatytas mokomąją, profesinę praktikas ir turi galimybę atlikti studijų programoje nenumatytas kaip privalomas mokslinę ir papildomą praktikas.

Praktika yra studijų modulis, įeinantis į vieną semestrą studijuojamų modulių skaičių.

Profesinė praktika Universitete yra privaloma visų pirmosios pakopos studijų programų studentams, jos apimtis turi būti ne mažesnė kaip 15 kreditų. Profesinė praktika gali būti atliekama ne anksčiau kaip baigus pusę studijų programos. Paprastai profesinė praktika atliekama kitose institucijose, jai skiriant visą dieną.

Studijų programoje gali būti numatyta ir mokomųjų praktikų, jos gali būti atliekamos ir Universitete.

Praktikos vieta, nepriklausomai nuo praktikos rūšies, gali būti Lietuvos ar užsienio valstybės įmonė, įstaiga ar organizacija, kurioje studentas atlieka praktiką pagal Universitete nustatytą programą ir tvarką.

Mokomosios ir profesinės praktikos pobūdį, trukmę ir įvertinimą kreditais nustato studijų programa.

Mokslinė ir papildoma praktika organizuojamos studentams laisvu nuo studijų metu, po paskaitų, vasaros atostogų ar kitu metu, kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai užsiėmimai.

Kiekvienam studentui sudaroma individuali praktikos programa. Už studento praktiką kaip studijų proceso dalį, jo praktikos programos parengimą, atsiskaitymo už atliktą praktiką tvarką yra atsakingas studijų programas vykdantis Universiteto padalinys ir jo paskirtas Universiteto praktikos vadovas (dėstytojas, mokslo darbuotojas).

Įmonės praktikos vadovas – įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje organizuojama studento praktika, paskirtas asmuo, konsultuojantis studentą praktikos klausimais, yra tiesiogiai atsakingas už praktikos programos turinio įgyvendinimą ir sklandų jos organizavimą praktikos vietoje.

Praktikanto statusą įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje praktikos metu nustato trišalė sutartis tarp studento, aukštosios mokyklos ir praktiką organizuojančios įmonės, įstaigos ar organizacijos. Sutartyje nustatoma praktikos trukmė, atlikimo laikas, šalių teisės, įsipareigojimai, atsakomybė, praktikos vadovų – Universiteto ir įmonės – teisės ir pareigos.

Darbo ir praktikos pasiūlymai

 

ERASMUS PROGRAMA

Nuo antro studijų kurso studentai turi galimybę vienam arba dviem semestrams pagal ERASMUS programą išvykti dalinėms studijoms į pasirinktą Europos universitetą bei atlikti praktiką pasirinktoje Europos Sąjungos šalies įmonėje.

ERASMUS programa

KTU diplomas

2009 m. gegužės 20 d. Europos Komisijos vykdomoji agentūra (EACEA) KTU suteikė Diplomo priedėlio (Diploma Supplement) etiketę. Diplomai su specialiu priedėliu pripažįstami visoje Europoje, todėl absolventams palengvina įsidarbinimo galimybes ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje.

KTU absolventai nesunkiai randa darbo pagal pasirinktą studijų kryptį, nemažai jų galima išvysti aukščiausiuose šalies valdžios postuose.

Praktika pagal ERASMUS programą

ERASMUS praktika – tai laikotarpis, praleistas ERASMUS programoje dalyvaujančių šalių* įmonėse, mokymo centruose, mokslinių tyrimų centruose bei kitose organizacijose. Praktika suteikia studentams galimybę:

 • įgyti tarptautinės profesinės patirties;
 • konkrečių praktinių įgūdžių;
 • susipažinti su Bendrijos darbo rinkos reikalavimais;
 • išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomines, socialines ir kultūrines sąlygas;
 • įgyti bendravimo (taip pat ir užsienio kalba) įgūdžių;
 • užmegzti naujas pažintis (dalykines ir asmenines);
 • pasisemti tarpkultūrinės patirties.

Praktikos trukmė – ne trumpesnė kaip 3 mėnesiai (arba 12 savaičių) ir ne ilgesnė kaip vieneri metai. Apimtis – 12 nacionalinių kreditų, 18 ECTS kreditų (40 val. per savaitę). Praktikos laikotarpiu gali būti organizuojami parengiamieji arba kartojamieji kursai priimančios šalies kalba arba profesine kalba.

* ERASMUS programoje dalyvauja visos 28 ES šalys, taip pat Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Šveicarija.

Reikalavimai kandidatams

 • Kandidatas turi studijuoti ir atlikti praktiką vienoje iš ERASMUS programoje dalyvaujančių šalių
 • Praktikoje gali dalyvauti visų studijų pakopų vientisųjų studijų studentai
 • Praktikoje gali dalyvauti studentai, jau dalyvavę ERASMUS studijų mobilumo programoje
 • Praktika turi būti numatyta studijų programoje

Kur galima atlikti ERASMUS praktiką?

ERASMUS praktiką galima atlikti bet kokioje organizacijoje, vykdančioje ekonominę veiklą valstybiniame ar privačiame sektoriuje, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, dydžio ar ekonominio sektoriaus, kuriame jos veikia, įskaitant ir socialinę sferą. Šis reikalavimas, be verslo įmonių, taikomas ir aukštojo mokslo institucijoms, mokslo tyrimo centrams, besiverčiantiems privačia praktika, šeimos verslo, partnerinėms įmonėms ir asociacijoms, reguliariai vykdančioms ekonominę veiklą. Lemiamas veiksnys yra vykdoma ekonominė veikla, o ne teisinis statusas.

Praktikos negalima atlikti ES institucijose (įskaitant ir europines agentūras), organizacijose arba organizacijos padaliniuose, administruojančiuose ES programas, studento šalies nacionalinėje diplomatinėje atstovybėje (ambasadoje, konsulate), kuri įsikūrusi priimančioje užsienio šalyje.

Paraiškų teikimas stipendijos konkursui

Atrankos rengiamos tris kartus per metus: rugsėjo, gruodžio ir birželio mėnesiais.

 • Pirmajame etape – rugsėjo mėnesį – svarstomos paraiškos tų studentų, kurie nori atlikti praktiką spalio–gruodžio mėnesiais. Dokumentai pateikiami iki rugsėjo 1 d.
 • Antrajame etape – gruodžio mėnesį – svarstomos paraiškos tų studentų, kurie nori atlikti praktiką sausio–birželio mėnesiais. Dokumentai pateikiami iki gruodžio 1 d.
 • Trečiajame etape – birželio mėnesį – svarstomos paraiškos tų studentų, kurie nori atlikti praktiką liepos–rugsėjo mėnesiais. Dokumentus pateikiami iki birželio 1 d.

KTU Tarptautinių ryšių departamentas skelbia kvietimą teikti paraiškas likus dviem mėnesiams iki dokumentų teikimo termino. Iki nustatyto termino (rugsėjo 1 d./ gruodžio 1 d./ birželio 1 d.) į Tarptautinių ryšių skyrių reikia pristatyti:

 • paraišką dalyvauti praktikos mobilumo programoje;
 • įmonės sutikimą priimti į praktiką;
 • motyvacinį laišką;
 • sesijų rezultatų suvestinę, patvirtintą fakulteto studijų centro;
 • užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus (jei turi).

Paraiškų atranka:

Visi kandidatai, laiku pateikę reikalingus dokumentus, kviečiami dalyvauti atrankoje. Pagrindiniai atrankos kriterijai:

 • studijų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis;
 • praktikos plano dermė su studijų programa Universitete;
 • motyvacija dalyvauti programoje;
 • užsienio kalbos žinios (C1 lygiu).

Atranką vykdo studijų prorektoriaus skiriama Atrankos komisija.

Po atrankos

 • Atrinkti studentai aptaria praktikos turinį ir tikslus su praktikos vadovu Universitete.
 • Praktikos užduotis aprašoma „Praktikos sutartyje“ (angl. Training Agreement and Quality Commitment)  ir siunčiama priimančiajai įmonei.
 • Pasirašytą praktikos sutartį reikia pristatyti į KTU Tarptautinių ryšių skyrių.
 • Remiantis pateiktais praktikos dokumentais bei patvirtintais stipendijų dydžiais, išvykstančiam studentui parengiama„Finansinė sutartis“.
 • Iki išvykimo fakulteto raštinei reikia pateikti prašymą išvykstančiam į praktiką užsienyje.
 • Išvykstantieji turėtų kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl Europos sveikatos draudimo kortelės. Ši kortelė išduodama nemokamai. Ji garantuoja pirmąją medicinos pagalbą ES ir EEE šalių valstybinėse gydymo įstaigose. Pirmoji pagalba kompensuojama pagal šalies, suteikusios pagalbą, teisės aktus, todėl kai kuriose ES šalyse gali tekti dalį išlaidų padengti asmeniškai. Išsamesnės informacijos ieškokite Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.
 • Rekomenduojama papildomai įsigyti privatų draudimą.

Grįžus iš praktikos

Iš praktikos grįžę studentai per 30 dienų turi pristatyti į KTU Tarptautinių ryšių skyrių šiuos dokumentus:

 • praktikos ataskaitos (įvertintos pažymiu) kopiją;
 • įmonės patvirtinimą apie atliktą praktiką (angl. Confirmation of Host Enterprise/Institution);
 • galutinę studento ataskaitą.