Studijų organizavimas

Studijų programa

Laipsnį suteikianti studijų programa – tai studijų dalykų, privalomų išklausyti ir atsiskaityti studijų metu, visuma.

Studijos universitete vykdomos pagal bakalauro, magistro ar daktaro laipsnį suteikiančias studijų programas. Įvykdęs visus studijų programos reikalavimus, studentas gauna atitinkamo kvalifikacinio laipsnio (bakalauro, magistro arba daktaro) diplomą.

Studijų modulis

Bazinis studijų planavimo vienetas yra studijų modulis, kurį sudaro savarankiškas studijų objektas, dėstomas vieną semestrą. Studijų modulis įvairiais deriniais gali apimti paskaitas, laboratorinius darbus, pratybas, seminarus, studento savarankišką darbą, mokslinį tiriamąjį darbą, projektavimo ir kitus darbus.

Studijų modulis gali būti privalomas, alternatyvus (pasirenkamas iš sąrašo), laisvai pasirenkamas.

Kiekvieno modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba pažymiu vertinamu savarankišku studento darbu (projektu)

Studijų formos

Studijų forma pagal studijų intensyvumą gali būti nuolatinė ir ištęstinė.

Nuolatinė studijų forma yra pagrindinė organizuojant visų pakopų studijas pagal laipsnį suteikiančias ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Studijų nuolatine forma vienerių metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažiau kaip 45 kreditai.

Ištęstinė studijų forma suteikia galimybę studijuoti lėtesne sparta. Studijų ištęstine forma vienerių metų apimtis turi būti ne didesnė kaip 45 kreditai, o bendra studijų šia forma trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro karto ilgesnė negu nuolatinės formos studijos, šioms taikant 60 kreditų normą.

Baigus skirtingų studijų formų studijų programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Studijų kreditas

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas studijų kreditas lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui.

Per semestrą egzaminų skaičius pirmoje studijų pakopoje ir studijuojant pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas negali būti didesnis kaip 7, antroje pakopoje – 5, neįskaitant studento kartojamų ar papildomai pasirinktų modulių, pastarųjų negali būti renkamasi daugiau kaip du.

Registravimasis studijoms

Pirmosios ir antrosios pakopos studentai ne vėliau kaip iki birželio 15 d. privalo Akademinėje informacijos sistemoje registruotis mokslo metams. Naujai priimti studentai  įregistruojami automatiškai.

Akademinėje informacijos sistemoje aktyvuojamas tik užsiregistravusio studento individualusis planas.